Do you wordle?

Wordle 242 2/6

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Wordle 242 4/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜⬜🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 5/6*

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 4/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜🟨🟨⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 4/6

⬜🟨⬜🟨⬜
⬜⬜🟨⬜🟨
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Pah. Average plummeting.

Wordle 242 4/6

🟩⬜⬜⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

fook.Β 

Wordle 242 6/6

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 5/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›

⬛⬛⬛⬛⬛

πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 4/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜🟨
⬜🟩🟨⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
Tough one

Wordle 242 4/6

⬜⬜🟨⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 3/6

🟩⬜🟨⬜⬜
⬜⬜⬜🟨⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Le Mot (@WordleFR) #38 5/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

wordle.louan.me

My no.4 was a better word than the actual answer.

Wordle 242 6/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟨⬜⬜🟨
⬜🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟨⬜
🟩🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Hard, but someone told me it was going to be (which helped a bit)

Wordle 242 3/6

Β 

β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›

πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

That was my fasted FRwordle:

Le Mot (@WordleFR) #38 3/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

wordle.louan.me

42/42

Wordle 242 4/6

🟨⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

good word today

Wordle 242 4/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜⬜🟨⬜🟩
⬜🟨🟨🟨🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 242 4/6

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

what a fvcking stupid one

Wordle 242 6/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨
⬛⬛⬛⬛⬛
πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
⬛⬛⬛⬛⬛
🟩🟩🟩🟩🟩

Le Mot (@WordleFR) #39 3/6

Β 

πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ¨

πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

wordle.louan.me

Wordle 243 4/6

⬜⬜🟨🟨⬜
⬜🟨⬜🟨🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

That was annoyingΒ 

Wordle 243 5/6

πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 243 4/6

⬜⬜🟩⬜⬜
⬜⬜🟩⬜🟨
🟨🟨🟩⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Shocker. Too many options.

Wordle 243 6/6

⬜🟩⬜⬜⬜
⬜🟩🟨🟨⬜
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 243 6/6

⬜⬜⬜🟨⬜
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Muthafvcka.

Wordle 243 X/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜🟨⬜⬜⬜
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
Β 

First time I haven’t got it

Wordle 243 6/6*

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 243 6/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ©

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©

πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

This game has definitely changed since the NY Times took over...

Wordle 243 4/6

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 243 3/6

⬜⬜🟩⬜⬜
🟩⬜🟩⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 243 6/6

⬜🟨⬜🟨🟩
🟩⬜🟩⬜🟩
🟩⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
⬜🟨🟨🟨🟨
🟩🟩🟩🟩🟩
Too many options!

Wordle 243 5/6

🟩⬜🟨🟨🟨
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Jesus H Christ

heh @ all the stitch ups

Wordle 243 4/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟦🟦⬜
🟧⬜🟧🟧🟧
🟧🟧🟧🟧🟧

Fail! I hate it when it becomes a matter of guessing from too many possibilities

Wordle 243 X/6

⬜🟨⬜🟨⬜
⬜🟨⬜🟨🟨
🟩🟩🟨🟨⬜
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩

Wordle 243 6/6

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

In hindsight, after the second guess I should have worked out all the possible missing letters then formed a random word containing as many of them as possible. That would have saved a lot of blind guessing.Β 

Wordle 243 2/6

🟩🟩🟩⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩 

To be fair was chatting with someone about something when they asked if I had wordled....made it easy!

Wordle 243 3/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

I think I had a different word to you all.

Le Mot (@WordleFR) #39 4/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

wordle.louan.me

43/43

Wordle 243 5/6

🟨⬜⬜🟨🟩
🟩⬜🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 4/6

⬜⬜⬜⬜🟩
⬜🟩⬜⬜⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Le Mot (@WordleFR) #40 4/6

Β 

β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

wordle.louan.me

Wordle 244 5/6

🟨⬜🟨⬜⬜
⬜🟨⬜🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Another one with some possibilities…

Squeaky

Wordle 244 6/6

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 3/6

⬜⬜🟨⬜🟨
🟩🟩⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Losing my touch. Again, should have been better and very disappointed in myself.

Wordle 244 5/6

⬜⬜🟨⬜⬜
🟨⬜🟨🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 4/6

⬜🟨⬜🟨⬜
⬜⬜🟨⬜🟨
⬜⬜🟨🟨🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 X/6

Β 

my first fail - was doing pretty well too at the beginning!Β 

🟨⬜⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 4/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩 

bit more pleasant 2day

Wordle 244 3/6*

⬜⬜⬜🟦🟦
🟧⬜⬜⬜🟧
🟧🟧🟧🟧🟧

Wordle 244 4/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🟩
⬜🟩⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 5/6*

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Why the hell would the colour for a correct letter be red in "high contrast mode"? Any other colour would be better.

another multiple possible correct answers morning!

Wordle 244 6/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟨⬜⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 5/6

⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 4/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟩🟨⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 244 6/6

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Allez! Le Mot (@WordleFR) #41 3/6

Β 

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

wordle.louan.me

Wordle 245 5/6

πŸŸ©β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

All green

Wordle 245 5/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜⬜🟨⬜⬜
🟩🟨🟩⬜⬜
🟩⬜🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 4/6*

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 6/6

β¬›β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨
⬛⬛⬛⬛⬛
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

A familiar pattern…

Wordle 245 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
🟩⬜⬜🟨🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 4/6

Β 

⬛⬛⬛⬛⬛

πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Pulled it back.

Wordle 245 4/6

⬜⬜⬜🟨⬜
🟩⬜🟩⬜⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 5/6

⬜⬜🟨🟨⬜
🟩⬜🟩⬜⬜
🟩🟨🟩⬜⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 5/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 245 X/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜
🟩🟨🟨🟩⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩⬜🟩🟩🟩 

What a load of shite.Β 

Wordle 245 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟨⬜⬜⬜
🟩🟨🟨⬜⬜
🟩⬜🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

eek that was closeΒ 

Wordle 245 6/6*

⬜⬜🟧⬜⬜
⬜🟦🟧⬜⬜
⬜⬜🟧🟧🟦
🟧⬜🟧🟧🟧
🟧⬜🟧🟧🟧
🟧🟧🟧🟧🟧

Wordle 245 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
🟨🟨⬜⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Wordle 246 4/6

⬜🟨⬜🟨⬜
🟨⬜🟨🟩⬜
🟨⬜🟨🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 4/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Le Mot (@WordleFR) #42 4/6

Β 

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›

β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

wordle.louan.me

Wordle 246 4/6

⬜⬜⬜🟨🟩
⬜⬜🟨⬜🟩
⬜🟩🟨⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 4/6*

β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 3/6

⬜🟨🟨⬜⬜
⬜⬜⬜⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 4/6

⬜⬜🟨⬜⬜
⬜🟨⬜🟨⬜
🟩⬜⬜🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Finally a decent effort.

Wordle 246 3/6

🟨⬜⬜🟩⬜
⬜🟩⬜🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 6/6

🟨⬜🟨⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜⬜⬜⬜
🟨⬜🟨⬜🟩
⬜🟩🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

a few weird patterns 2 this 1

Wordle 246 4/6*

⬜⬜⬜⬜⬜
🟦⬜🟦⬜⬜
🟦🟦🟦🟧🟦
🟧🟧🟧🟧🟧

Wordle 246 5/6

⬜⬜🟨🟨⬜
🟨⬜⬜🟨⬜
🟨🟨⬜🟩⬜
⬜🟩⬜🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩 

Wordle 246 5/6

🟩⬜⬜🟨⬜
🟩⬜🟨⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩⬜⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 3/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ©β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 3/6

Β 

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›

πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›

🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 246 5/6

⬜🟨⬜🟨⬜
⬜⬜🟨🟨⬜
🟨🟩⬜🟩⬜
⬜🟩⬜🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩
Β 

Complete mindfart on line 4

Wordle 247 3/6

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
πŸŸ¨β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Β 

Wordle 247 3/6

🟨🟨🟨⬜⬜
🟩⬜🟨🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 247 5/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ©β¬›
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Back with a bang!

Wordle 247 2/6

⬜🟨🟨⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩